Гаранционни условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

С получаването на продуктите и Гаранционната карта Купувачът приема посочените в Гаранционната карта условия за валидност на гаранцията.
Потребителят има право на рекламация за несъответствие на стоката с договореното.
След като забележи несъответствия в продукта, потребителят е длъжен да съобщи за това в най-кратките възможни срокове, според предписанията в глава “Предявяване на рекламация“.
Подробни общи гаранционни условия се намират на сайта на Комитекс ООД

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Тези гаранционни условия имат за цел да Ви запознаят с гаранционните задължения, които Комитекс ООД поема към потребителите и да дефинират реда за извършване на рекламации.. Тази гаранция се отнася за производствени дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република България.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Гаранционния период започва от датата на издаване на фактурата за закупеното устройство. Удължената гаранция е със срок, специфициран в картата. За стока, доставена от куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма възражения в тридневен срок.
ВНИМАНИЕ: Гаранционната карта се запазва от купувача до изтичане на гаранцонния срок. Всяка рекламация задължително се придружава от копие на гаранционната карта, в която е отбелязан продуктът и серийният му номер.Всички неоторизирани корекции върху гаранционната карта я правят невалидна.

MATICA:
Гаранционни срокове са посочени по-долу в таблицата:

XID8100 XID8300, XID8600 S5000, S6000, S7000, MS1000
Гаранционнен срок за принтера 24 36 12
Гаранционен срок на печатаща глава Без ограничение Без ограничение 12
Максимален брой карти 50000 100000 100000
Максимален брой карти преди всяко периодично почистване 1000 1000

Гаранцията не покрива части, които подлежат на износване съгласно списък от производителя
(публикуван на сайта на Комитекс ООД).

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Гаранцията е ограничена до производствени дефекти.
Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, силно замърсени, зацапани или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, охлузвания), както и продукти, съдържащи овъглени компоненти.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:

 • Неправилна употреба;
 • Неправилна поддръжка и/или съхранение на устройството;
 • Неизпълнение на дадените от производителя инструкции;
 • Използване на устройството в среда, различна от специфицираната – извън температурния диапазон, при висока влажност и др.
 • Неизправности в електрическата мрежа, токов удар, механични деформации, природни бедствия, нарушен външен вид , неспазване на посочените от производителя изисквания към електрическото захранване.
 • Използване на неоригинални консумативи, резервни части или ремонти от неоторизирано лице или сервиз.
 • Промени и модификации, които не са одобрени от производителя.
 • При несъответствие между данните в документите и серийните номера на устройствата.
 • При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки и/или пломби.

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ:

Заявките за гаранционно обслужване се предявяват в сервиза на Комитекс ООД или следва да се изпращат в електронен вид с попълнена цялата изискуема информация чрез създаване на заявка (ticket) в support.comitex.net или email на support@comitex.net.

Необходима информация при съставяне на рекламация:

 • Времеви момент на отваряне на рекламацията;
 • Име и координати на потребителя, които рапортува рекламацията;
 • Детайлно описание на случая/проблема/заявката;
 • Описание на системите/подсистемите/модулите, които се повлияват от случая;

Комитекс ООД си запазва правото да откаже гаранционен ремонт, ако не е подадена коректно изисканата информация.
По време на гаранционния период, Комитекс ООД е задължен да възстанови или замени дефектиралите компоненти при производствени дефекти.
Комитекс ООД си запазва правата да заменя дефектиралите части на всяко устройство с нови или рециклирани в рамките на гаранционната поддръжка. В случай на гаранционна замяна, заменените дефектирали части остават собственост на Комитекс ООД.
Гаранционният срок на заменените части, без значение дали са нови или рециклирани съвпада с оставащия гаранционен период на устройството.
Ако устройството е в извън-гаранционен период, Клиентът е длъжен да заплати цената за диагностика, ремонт и резервните части.
Комитекс ООД не носи отговорност за загуба на данни и програми в продукта, който е предоставен за гаранционен ремонт. Препоръчително е да се направи пълно резервно копие на всички данни и програми преди изпращането му за гаранционен ремонт.
В случай на необходимост от гаранционен ремонт на продукт, клиентът заплаща транспортните такси от и до сервизния център, като Комитекс ООД не е отговорен за повреди и/или загуби свързани с транспортирането.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ С ФАБРИЧНИ ДЕФЕКТИ ПРИ ДОСТАВКА (Dead On Arrival):

Dead on Arrival (DOA) се отнася за продукти, които не могат да бъдат пуснати в действие или не отговарят на функционалните спецификации от производителя, след като са пристигнали при получтеля и не попадат в описаните обстоятелства в секция “Отказ от гаранционно обслужване”.
В случай на Dead on Arrival (DOA), Комитекс ООД трябва дабъде уведомен в рамките на 5 работни дни считано от датата на получаването на продукта.
Декларирането на DOA трябва да бъде направено по официален път чрез email до support@comitex.net както и до всички засегнати страни.
След обработка на заявката, Комитекс ООД заменя продукта, който е деклариран като DOA, като заплаща цената за транспорт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Рекламации за неокомплектованост на продуктите, нарушен или лош външен вид се признават само по време на покупката.
Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна. Замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отстраняване на дефекта. Първоначалния гаранционен срок се запазва независимо от това, дали модулите са били ремонтирани или заменени и важи и за заменените модули.
Гаранционното обслужване се извършва само когато изделията са в оригинална и пълна окомплектовка. Устройствата се транспортират само в оригинална опаковка.

КОМИТЕКС ООД не поема допълнителни задължения освен посочените по-горе.

Responsive Menu Clicked Image